Privacy.

Privacy.

Bescherming persoonsgegevens.

m.t.s. WenJ Schutte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Ons bedrijf houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de (wettelijke) doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Géén persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Grondslag voor deze persoonsgegevens is t.b.v.  de loon- en belasting administratie.
– Het gaat over de volgende gegevens:   

  • Naam en adres.
  • Telefoon en e.v.t. E-mail.
  • Geslacht.
  • Geboorte datum.     
  • bank nummer.
  • evy KvK nummer.
  • Gegevens voor de loon- en inkomstenbelasting.
  • paspoort of ID kaart nummer.                                                                                                                                                                                

Als er geen relatie meer is met ons bedrijf, of de gegevens zijn niet meer relevant, dan zullen wij de gegevens op een veilige manier verwijderen en vernietigen. Wel met inachtneming van de wettelijke termijnen en voorwaarden. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de overheden in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Alle personen die namens ons bedrijf van uw gegevens kennis moeten nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!